Καταστατικοί Σκοποί

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ~ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.  Συνίσταται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «Ανήκειν ΚοινΣΕπ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚοινΣΕπ Ανήκειν» και στα αγγλικά «Belonging» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2.  Η συνιστάμενη με το παρόν ΚοινΣΕπ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 2 ~ ΕΔΡΑ

1.  Έδρα της ΚοινΣΕπ ορίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

2.  Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η ΚοινΣΕπ μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, να ιδρύει και να διατηρεί παραρτήματα, υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 3 ~ ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός της ΚοινΣΕπ είναι η επίτευξη συλλογικής κοινωνικής ωφέλειας και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής φροντίδας, αρωγής και προστασίας, προσβάσιμες σε όλους, με στόχο την προαγωγή της ποιότητας ζωής και της ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιλαμβάνουν:

α. υπηρεσίες ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής, θεραπευτικής, ψυχολογικής, κοινωνικής, νομικής, εκπαιδευτικής υποστήριξης και συνδρομής, προστασίας και συνηγορίας, και αξιολόγησης και διάγνωσης, για άτομα, ζευγάρια, οικογένειες, ομάδες και οργανισμούς,

β.  εκπαίδευση, κατάρτιση και επίμορφωση ατόμων, ομάδων και οργανισμών σε θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και την προσωπική ανάπτυξη, και

γ. έρευνες, μελέτες και επιστημονικές αναλύσεις επί θεμάτων ψυχικής υγείας.

Αποτελεί αστικό συνεταιρισμό με κοινωνικό σκοπό και οικονομικό χαρακτήρα. Οι οικονομικοί της σκοποί εξυπηρετούν απλώς την πραγμάτωση των κοινωνικών σκοπών της και αποβλέπει, κυρίως μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των μελών της και την δραστηριοποίηση σε πολύπλευρες οικονομικές δραστηριότητες, σε υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

Η ΚοινΣΕπ διέπεται από τις κάτωθι βασικές αρχές:

  • την αρχή της αλληλέγγυας οικονομίας, δηλαδή της συνεργασίας και της έμπρακτης στήριξης προς όλους τους εργαζομένους που συγκροτούν κοινότητες και συλλογικότητες (κοοπερατίβας) και αναπτύσσουν παραγωγικές και εργασιακές σχέσεις συμμετοχικές, βασισμένες στην αλληλεγγύη μεταξύ των μελών τους και ιδιαίτερα προς εκείνους που συμμετέχουν ενεργά στους κοινωνικούς αγώνες των περιοχών που ζουν και εργάζονται.
  • την αρχή της συλλογικής δράσης, της συμμετοχικής και μη καταπιεστικής εργασίας και της συνεταιριστικής οργάνωσης ως μέσων διάδοσης των ιδεών και επιδίωξης των στόχων των ανθρώπινων κοινοτήτων, ως μέσο ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
  • την χρησιμοποίηση των κερδών για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών και των δράσεων της ΚοινΣΕπ.

Για το λόγο αυτό η ΚοινΣΕπ μπορεί να αναπτύσσει κάθε μορφής οικονομικές δραστηριότητες εμπορικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού κ.ά. χαρακτήρα που προάγουν το τοπικό και συλλογικό όφελος, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Advertisement