ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «Οικογενειακή θεραπεία / Family Therapy», διάρκειας 600 ωρών

20 Σεπτεμβρίου 2020 – 20 Σεπτεμβρίου 2021

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Ανήκειν ΚοινΣΕπ και ο Σύλλογος Γονέων Χαρισματικών Παιδιών διοργανώνουν ένα από τα πιο καινοτόμα υψηλών αξιώσεων επαγγελματικά προγράμματα εκπαίδευσης, με Πιστοποίηση που φέρει το κύρος του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και την εγγύηση ποιότητας και την αξιοπιστία της πολυετούς ακαδημαϊκής, ερευνητικής και κλινικής εξειδίκευσης και της πολυετούς βιωματικής γνώσης και εμπειρίας των μελών της Ανήκειν ΚοινΣΕπ και των μελών του Συλλόγου Γονέων Χαρισματικών Παιδιών


Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διάρκεια / Εγγραφές

Το Πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: 20.09.2020
Λήξη μαθημάτων: 20.09.2021
Εγγραφές: έως 19.09.2020

Σύνδεσμος Εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=401

Πληροφορίες:

Ανήκειν ΚοινΣΕπ
https://anikeinkoinsep.wordpress.com
anikein.koinsep@gmail.com
698 57 57 285

Σύλλογος Γονέων Χαρισματικών Παιδιών
http://giftedchildrengr.blogspot.com
giftedhellas@gmail.com
698 57 57 285

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
https://psichologiagr.com και ppy.aegean.gr
ppy@aegean.gr
225 10 36 580

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Η Συστημική Προσέγγιση ως ένα σύγχρονο επιστημονικό μοντέλο θεώρησης και κατανόησης των συστημάτων με εφαρμογή στην οικογένεια και τα ευρύτερα συστήματα στον χώρο της ψυχικής υγείας, έκανε την εμφάνισή της την δεκαετία του ’40 και μετατόπισε το ενδιαφέρον από το άτομο και τις προσωπικές ιδιότητες στο «όλον» και τις σχέσεις. Το σύστημα αποτελεί την βασικότερη έννοια της συστημικής σκέψης, ενώ η έμφαση δίνεται στην δομή, στη δυναμική των σχέσεων και στις αλληλεπιδράσεις των μερών. Τα πρώτα μοντέλα/θεωρίες της Οικογενειακής Θεραπείας εμφανίστηκαν στις αρχές της 10ετίας του ’50, ενώ είναι ένα πεδίο που συνεχώς εξελίσσεται και διευρύνεται.

Η συστημική – οικογενειακή θεραπεία επικεντρώνεται στην οικογένεια ως ένα σύστημα με τη δική του σύνθεση, δομή, οργάνωση και κανόνες, όπου τα μέλη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργώντας μια ισχυρή δυναμική, ενώ η συμπεριφορά ενός μέλους συνεξαρτάται από την συμπεριφορά των υπολοίπων μελών, με τρόπο που κάθε άτομο συμβάλλει θεμελιωδώς στην [δυσ]λειτουργία όλου του συστήματος.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

 • να κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές της θεωρίας των συστημάτων
 • να γνωρίζουν τα μοντέλα οικογενειακής θεραπείας και να κατανοούν τις βασικές αρχές της ατομικής, οικογενειακής και ομαδικής θεραπείας
 • να γνωρίζουν την κοινωνικοοικονομική – ιστορική, πολιτισμική εξέλιξη του θεσμού της οικογένειας και να αναγνωρίζουν τα σύγχρονα οικογενειακά σχήματα
 • να αναγνωρίζουν τα εξελικτικά στάδια του ατόμου και της οικογένειας στον κύκλο της ζωής, να κατανοούν τη δυναμική και την οργάνωση της σύγχρονης οικογένειας και να ερμηνεύουν τα συστήματα και τα υποσυστήματα μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο και να αναγνωρίζουν τους τρόπους αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας
 • να κατανοούν τις θεραπευτικές τεχνικές και να γνωρίζουν τους τρόπους παρέμβασης
 • να διαχειρίζονται τις δυσκολίες και τα προβλήματα που ανακύπτουν σε συνάρτηση με το οικογενειακό πλαίσιο
 • να είναι ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα ψυχοπαθολογίας και να γνωρίζουν τις διαδικασίες παραπομπής σε άλλους ειδικούς και φορείς ψυχικής υγείας
 • να γνωρίζουν τις βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας καθώς και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και τρόπους υπεράσπισης των αξιών θεραπευτή και θεραπευόμενου.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και σύγχρονες συζητήσεις ανατροφοδότησης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ανάρτηση του υλικού. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Τρόπος αξιολόγησης

 • Τελικό τεστ πολλαπλών επιλογών 100 ερωτήσεων
 • Τέσσερις σύγχρονες τηλεδιασκέψεις (υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον σε 2)
 • Δύο εργασίες έκτασης 1.500 έως 3.000 λέξεων κατά το πρώτο εξάμηνο του προγράμματος
 • Πτυχιακή εργασία 3.000 έως 6.000 λέξεων
 • Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας ή Μικροδιδασκαλία

Μοριοδοτήσεις

Όλα τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

 • Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.
 • Δεν εξαρτάται από το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 499 € συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

1η δόση 249,5 €: καταβάλλεται μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2020
2η δόση 249,5 €: καταβάλλεται μέχρι 19 Δεκεμβρίου 2020

(Η καταβολή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή στο Πρόγραμμα)

* Για την λήψη του πιστοποιητικού οι επιμορφώμενοι θα πρέπει να έχουν διεκπεραιώσει τις οικονομικές και ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους απέναντι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ενότητες Προγράμματος

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα 1: Βασικές έννοιες και αρχές Συστημικής θεωρίας – Γένεση και Εξέλιξη της Συστημικής οικογενειακής Θεραπείας

Η συγκεκριμένη ενότητα είναι μία εισαγωγή στη Συστημική θεωρία, στη Γενική θεωρία Συστημάτων και την Κυβερνητική, μία Ιστορική αναδρομή και παρουσία των θεμελιωτών της συστημικής προσέγγισης.

Βασικές έννοιες και αρχές: το σύστημα, το όλον, η δομή, ιεραρχία, ρόλοι, όρια, υποσυστήματα, η δυναμική των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων, κυκλική αιτιότητα vs γραμμικής αιτιότητας, ομοιόσταση, ανατροφοδότηση, το Γνωστικό σύστημα αναφοράς, η οικογένεια ως σύστημα.

Τέλος, γίνεται αναφορά στους πρωτοπόρους της οικογενειακής συστημικής θεραπείας και τα πρώτα μοντέλα/θεωρίες, στην πρώτη και δεύτερη κυβερνητική περίοδος και στην οικογενειακή – συστημική θεραπεία στον ευρωπαϊκό χώρο και στην Ελλάδα.

Διδακτική Ενότητα 2: Σχολές Οικογενειακής θεραπείας: Μοντέλα οικογενειακής θεραπείας πρώτης και δεύτερης γενιάς

Στη δεύτερη ενότητα γίνεται αναφορά στα μοντέλα οικογενειακής θεραπείας πρώτης και δεύτερης γενιάς:

Μοντέλα πρώτης γενιάς οικογενειακής θεραπείας- Το Διαγενεακό μοντέλο οικογενειακής θεραπείας του Murray Bowen, η Επικοινωνιακή οικογενειακή θεραπεία της Virginia Satir, το Δομικό Μοντέλο οικογενειακής θεραπείας του Salvador Minuchin.

Τα μοντέλα της δεύτερης γενιάς χαρακτηρίζονται από την παρουσία μοντέλων βραχείας θεραπείας όπως η Στρατηγική Προσέγγιση των Jay Haley και της Cloe Madanes, η Σχολή του Μιλάνου και Συνθετικά Μοντέλα οικογενειακής θεραπείας.

Διδακτική Ενότητα 3: Σχολές Οικογενειακής θεραπείας: Σύγχρονα Μοντέλα οικογενειακής θεραπείας και μεταμοντέρνες θεραπευτικές προσεγγίσεις – Η οικογενειακή θεραπεία στην Ελλάδα

Στην τρίτη θεματική ενότητα παρουσιάζονται τα σύγχρονα θεραπευτικά μοντέλα και τάσεις – μοντέλα οικογενειακής θεραπείας τρίτης γενιάς – που εμφανίστηκαν κυρίως μετά το 1980, όπως το μοντέλο Βραχεία οικογενειακή θεραπεία εστιασμένη στη λύση, η Αφηγηματική θεραπεία, η Διαλογική προσέγγιση στην οικογενειακή θεραπεία, η Θεραπευτική προσέγγιση του Ανοιχτού Διαλόγου, η Ψυχαναλυτική Προσέγγιση στην οικογενειακή θεραπεία, κλπ.

Η οικογενειακή–συστημική θεραπεία στην Ελλάδα από τις αρχές του 1960 με το ζεύγος των Γ. και Β. Βασιλείου και την ίδρυση του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ), το Μοντέλο Θεραπείας Ανθρώπινων Συστημάτων του Νίκου Παρίτση, το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων και το Συνθετικό Μοντέλο Συστημικής Θεραπείας της Χάρις Κατάκη.

Διδακτική Ενότητα 4: Βασικές έννοιες και αρχές ατομικής, οικογενειακής, και ομαδικής ψυχοθεραπείας – Διαδικτυακή συμβουλευτική και θεραπεία

Η τέταρτη θεματική ενότητα παρουσιάζει τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, βασικές έννοιες και αρχές ατομικής, οικογενειακής και ομαδικής θεραπεία, τη δυναμική της ομάδας (δομή και οργάνωση της ομάδας, ο στόχος και ο ρόλος της ομάδας, σύνθεση θεραπευτικής ομάδας, δυναμική και συνεκτικότητα ομάδας, στάδια ανάπτυξης και εξέλιξης της ομάδας, θεραπευτικοί παράγοντες), τη θεραπεία ζεύγους, θεραπεία ζεύγους με ένα άτομο, οικογενειακή θεραπεία χωρίς την οικογένεια, διαδικτυακή συμβουλευτική και θεραπεία.

Διδακτική Ενότητα 5: Αρχές Επικοινωνίας

Στην πέμπτη διδακτική ενότητα αναλύονται οι βασικές έννοιες και αρχές επικοινωνίας, οι μορφές και οι τρόποι επικοινωνίας, τα συστατικά στοιχεία της επικοινωνίας, τα επίπεδα επικοινωνίας, το πλαίσιο επικοινωνίας, η Ενδοπροσωπική, Διαπροσωπική, Διαπολιτισμική Επικοινωνία, η γλώσσα επικοινωνίας, Λεκτική – Μη Λεκτική επικοινωνία, Γλώσσα σώματος, οι μύθοι για την ανθρώπινη επικοινωνία, οι παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία, οι αρνητικοί επικοινωνιακοί ρόλοι, η συμμετρική και συμπληρωματική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, η σκέψη, λογική και συναίσθημα στην επικοινωνία, Η σιωπή στην επικοινωνία, η επικοινωνία και ψυχοθεραπεία, η ενσυναίσθηση και επικοινωνία, οι φραγμοί και τα εμπόδια στην επικοινωνία, η ενεργητική ακρόαση, οι δεξιότητες επικοινωνίας για αποτελεσματική και ουσιαστική επικοινωνία.

Διδακτική Ενότητα  6: Στάδια εξέλιξης του ατόμου και της οικογένειας στον κύκλο ζωής – Η οικογένεια ως σύστημα

Η έκτη διδακτική ενότητα αναφέρεται στα εξελικτικά στάδια του ατόμου και της οικογένειας στον κύκλο ζωής: από την επιλογή συντρόφου, το γάμο, τη γέννηση παιδιών, την ενηλικίωσή τους και τη δημιουργία της δικής τους οικογένειας, τη μέση ηλικία, μέχρι τα γηρατειά και το θάνατο. Στάδια εξέλιξης στις διαζευγμένες οικογένειες.

Επίσης, παρουσιάζεται η οικογένεια ως σύστημα (δομή, ιεραρχία, ρόλοι, όρια, υποσυστήματα, διαφοροποίηση, τριγωνοποίηση, διαγενεακή μεταβίβαση, συναισθηματική αποκοπή, σειρά γέννησης, θεωρία προσκόλλησης και συναισθηματικός δεσμός, οικογενειακοί δεσμοί, οικογενειακοί μύθοι, οικογενειακές πεποιθήσεις, κλπ.)

Διδακτική Ενότητα  7: Κοινωνιολογική διάσταση και δυναμική της οικογένειας – Οικογενειακά σχήματα – Η οικογένεια στην Ελλάδα

Στην έβδομη διδακτική ενότητα παρουσιάζεται το ιστορικό εξέλιξης του οικογενειακού πλαισίου, το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, η ελληνική οικογένεια και το κοινωνικό πλαίσιο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η εκβιομηχάνιση και αστικοποίηση, η αλλαγή της κοινωνίας από αγροτική-γεωργική σε αστική-βιομηχανική, η μετανάστευση, μετασχηματισμός της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας, τα αλληλοσυγκρουόμενα πρότυπα ζωής, η οικονομική ευμάρεια και οικονομική κρίση, η “οικογενειακή πολυκατοικία”, κλπ.

Τέλος, αναλύονται τα οικογενειακά σχήματα στο πρόσφατο παρελθόν και το παρόν, οι νέες μορφές οικογενειακής οργάνωσης: οι ομόφυλες οικογένειες, διαπολιτισμικές και διαθρησκευτικές οικογένειες, σύνοικες οικογένειες, κλπ.

Διδακτική Ενότητα 8: Η θεραπευτική διεργασία

Η όγδοη διδακτική ενότητα αναφέρεται στη θεραπευτική διεργασία (συλλογή πληροφοριών, πρώτη συνεδρία, συστημική διάγνωση, διατύπωση υποθέσεων, σκοπός της θεραπείας, στάδια παρέμβασης, το τέλος της θεραπείας) και στη διάρκεια της θεραπείας, θεραπευτής και θεραπευόμενος (θεραπευτικό αίτημα, θεραπευτικό συμβόλαιο, θεραπευτική επικοινωνία, ο ρόλος του θεραπευτή, σχέση αμοιβαιότητας θεραπευτή–θεραπεύομενου, ουδετερότητα, μεταβίβαση–αντιμεταβίβαση, ανάλυση των «αντιστάσεων»).

Παρουσιάζεται η επίδραση, αποδοχή και υπεράσπιση των ηθικών, κοινωνικοοικονομικών, πολιτισμικών, φιλοσοφικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, πολιτικών και φυλετικών αξιών θεραπευτή και θεραπευόμενου στην κλινική πρακτική, προσέγγιση των προκαταλήψεων.

Διδακτική Ενότητα 9: Τεχνικές οικογενειακής θεραπείας – Εργαλεία του θεραπευτή

Η ένατη διδακτική ενότητα παρουσιάζει τη χρήση των ερωτήσεων (ερωτήσεις διερεύνησης, αποσαφήνισης, επαναδιατύπωσης του προβλήματος/αιτήματος, ερωτήσεις διερεύνησης προσδοκιών, κυκλικές ερωτήσεις, η ερώτηση θαύματος, κλπ.), την κλίμακα, την αναζήτηση εξαιρέσεων, την επισήμανση των λύσεων, τη γενίκευση/νορμαλοποίηση, την ανάθεση ελέγχου/ευθύνης, τη θετική αναπλαισίωση/θετική νοηματοδότηση, τις ιεροτελεστίες, την ενίσχυση της αυτό-αποτελεσματικότητας, τη διερεύνηση εναλλακτικών, τη γενεόγραμμα/κοινωνιόγραμμα, αναθέσεις, τις φωτογραφίες της οικογένειας, επιστολές, το παράδοξο και το αντιπαράδοξο, τον έλεγχο συναισθήματος, κλπ.

Αναλύονται και άλλες θεραπευτικές τεχνικές όπως παίξιμο ρόλων, άδεια καρέκλα, οικογενειακό γλυπτό, ψυχόδραμα, θεραπευτικό διάλειμμα, κλπ.

Διδακτική Ενότητα 10: Πεδία εφαρμογής/πρακτικής της οικογενειακής θεραπείας – Στοιχεία ψυχοπαθολογίας και συστημική πρακτική

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης σε ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών σε διάφορα πεδία: αναπτυξιακά και συμπεριφορικά προβλήματα στα πλαίσια του σχολείου, μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ, αυτισμός και asperger, διαταραχές συμπεριφοράς, παραβατικότητα, ασθένεια/θάνατος/απώλεια, γονεϊκότητα, επιλόχεια κατάθλιψη, διαζύγιο, οικογενειακές συγκρούσεις, ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση, σεξουαλικότητα και σεξουαλικός προσανατολισμός, ζητήματα ταυτότητας φύλου, εργασιακές σχέσεις, διαφορετικότητα και στίγμα, κλπ.

Επίσης, δίνεται έμφαση σε θέματα με στοιχεία ψυχοπαθολογίας όπως κατάθλιψη, ψύχωση, διπολική διαταραχή, αγχώδεις διαταραχές, διατροφικές διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας/διαταραχές συμπεριφοράς, εξαρτήσεις, ψυχοσωματική υγεία, κλπ.

Τέλος, παρουσιάζονται τα Συμπτώματα και η Διάγνωση –με βάση τις τρέχουσες ταξινομήσεις DSM και ICD–, τα Διαγνωστικά και θεραπευτικά ζητήματα σε μειονοτικούς, διαπολιτισμικούς, πολυπολιτισμικούς πληθυσμούς, η Διασύνδεση και οι Παραπομπές με άλλους επαγγελματίες και δομές ψυχικής υγείας

Διδακτική Ενότητα 11: Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη των οικογενειακών θεραπευτών – Εποπτεία

Στην ενδέκατη διδακτική ενότητα  παρουσιάζονται οι Αρχές ηθικής και δεοντολογίας στην θεραπευτική πρακτική, εμπιστευτικότητα, εχεμύθεια, τήρηση απορρήτου, αλλά καιο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Παράλληλα, γίνεται λόγος για την επαγγελματική εκπαίδευση των οικογενειακών θεραπευτών στην Ελλάδα, την ατομική και ομαδική προσωπική ανάπτυξη των θεραπευτών, την ατομική και ομαδική εποπτεία – ομάδες αυτοεποπτείας καιτους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Διδακτική Ενότητα 12: Συγγραφή (βιβλιογραφικής/ερευνητικής) πτυχιακής εργασίας & Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας

Στη δωδέκατη διδακτική ενότητα υλοποιείται η Συγγραφή (βιβλιογραφικής ή ερευνητικής) πτυχιακής εργασίας και η πραγματοποίηση της Μαγνητοσκοπημένης Προσομοίωσης συμβουλευτικής συνεδρίας

Πληροφορίες: https://psichologiagr.com/2020/06/27/προκηρυξη-ετησιου-επιμορφωτικού-προ-5/

Σύνδεσμος εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=400

Advertisement