ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «Προσεγγίζοντας την Χαρισματικότητα: Εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογενειών τους», διάρκειας 600 ωρών

20 Σεπτεμβρίου 2020 – 20 Σεπτεμβρίου 2021


Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Ανήκειν ΚοινΣΕπ και ο Σύλλογος Γονέων Χαρισματικών Παιδιών διοργανώνουν ένα από τα πιο καινοτόμα υψηλών αξιώσεων επαγγελματικά προγράμματα εκπαίδευσης, με Πιστοποίηση που φέρει το κύρος του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και την εγγύηση ποιότητας και την αξιοπιστία της πολυετούς ακαδημαϊκής, ερευνητικής και κλινικής εξειδίκευσης και της πολυετούς βιωματικής γνώσης και εμπειρίας των μελών της Ανήκειν ΚοινΣΕπ και των μελών του Συλλόγου Γονέων Χαρισματικών Παιδιών

Επιστημονικά Υπεύθυνος:  Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διάρκεια / Εγγραφές

Το Πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες (30 ECVET).

Έναρξη μαθημάτων: 20.09.2020
Λήξη μαθημάτων: 20.09.2021
Εγγραφές: έως 19.09.2020

Σύνδεσμος εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=400

Πληροφορίες:

Ανήκειν ΚοινΣΕπ
https://anikeinkoinsep.wordpress.com
anikein.koinsep@gmail.com
698 57 57 285

Σύλλογος Γονέων Χαρισματικών Παιδιών
http://giftedchildrengr.blogspot.com
giftedhellas@gmail.com
698 57 57 285

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
https://psichologiagr.com και ppy.aegean.gr
ppy@aegean.gr
225 10 36 580

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Το Πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων Γενικής και Ειδικής Αγωγής Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, προσωπικό ΚΔΑΠ, Στελέχη Εκπαίδευσης, Στελέχη των ΚΕΣΥ, ΣΔΕΥ και ΕΔΕΑΥ και των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΕ), Σχολικοί Ψυχολόγοι, Σχολικοί Κοινωνικοί Λειτουργοί και Σχολικοί Νοσηλευτές, Ειδικοί Παιδαγωγοί Παράλληλης Στήριξης και Εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης, Εκπαιδευτικοί ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΕΠΑΣ, κλπ., ακαδημαϊκοί διδάσκοντες, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, παιδίατροι, Στελέχη των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων και λοιπών φορέων Διάγνωσης και Υποστήριξης, Ειδικοί και Επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχίατροι/παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι/παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι, θεραπευτές, κ.ά.), προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, γονείς, και κάθε ενδιαφερόμενος που, για επαγγελματικούς ή/και προσωπικούς λόγους, αναζητεί μία εξειδικευμένη κατάρτιση με πληρότητα, εγκυρότητα και ολόπλευρη προσέγγιση όλων των ειδικών θεμάτων που άπτονται της χαρισματικότητας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης “Προσεγγίζοντας την χαρισματικότητα: Εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογενειών τους”, προσφέρει γενικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις στην κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, των κριτηρίων και διαδικασιών αναγνώρισης και ανίχνευσης, των τεχνικών και των εργαλείων εκτίμησης, των στρατηγικών που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, συναισθηματικές και γνωστικές τους ανάγκες, τα αναπτυξιακά πρότυπα και μοτίβα συμπεριφοράς, τις νευροβιολογικές λειτουργίες του εγκεφάλου, τα ‘διαγνωστικά’ κριτήρια και τις ‘διαγνωστικές’ κατηγορίες, στις οποίες κατά κανόνα εντάσσονται, την εκπαιδευτική υποστήριξη και τις διδακτικές προσεγγίσεις προσανατολισμένες στις ειδικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χαρισματικών μαθητών, την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των χαρισματικών παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και των οικογενειών τους, κ.ά.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν τις έννοιες, τους ορισμούς, τις θεωρίες, τις προσεγγίσεις και τα μοντέλα για τη χαρισματικότητα, το ταλέντο και τη νοημοσύνη
 • να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα ιδιαίτερα γνωστικά, γνωσιακά, συναισθηματικά, και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων
 • να αναγνωρίζουν, κατανοούν, διαχειρίζονται και να υποστηρίζουν τις ιδιαίτερες γνωστικές, γνωσιακές, εκπαιδευτικές, μαθησιακές, συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογενειών τους
 • να αναγνωρίζουν τα χαρισματικά παιδιά, εφήβους και ενήλικες και να παραπέμπουν σε κατάλληλες δομές για εκτίμηση και υποστήριξη
 • να αναπτύσσουν κατάλληλες μαθησιακές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές/εργασιακές ευκαιρίες και περιβάλλοντα για τους χαρισματικούς και να προσαρμόζουν τη μαθησιακή διαδικασία στις μαθησιακές και αναπτυξιακές ανάγκες τους
 • να παρέχουν εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη στα χαρισματικά παιδιά, εφήβους και ενήλικες και τις οικογένειές τους

Μέθοδος Διδασκαλίας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και σύγχρονες συζητήσεις ανατροφοδότησης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει ότι οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ανάρτηση του υλικού. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Τρόπος αξιολόγησης

 • Τελικό τεστ πολλαπλών επιλογών 100 ερωτήσεων
 • Τέσσερις σύγχρονες τηλεδιασκέψεις (υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον σε 2)
 • Δύο εργασίες έκτασης 1.500 έως 3.000 λέξεων κατά το πρώτο εξάμηνο του Προγράμματος
 • Πτυχιακή εργασία 3.000 έως 6.000 λέξεων
 • Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας ή Μικροδιδασκαλία ή Δομημένη Διδακτική Παρέμβαση

Μοριοδοτήσεις

Όλα τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).

Τα περισσότερα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου μοριοδοτούνται ως σεμινάρια που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:

 • Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.
 • Δεν εξαρτάται από το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για την γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

Δίδακτρα

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 499 συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.
1η δόση 249,5 : καταβάλλεται έως 19 Σεπτεμβρίου 2020
2η δόση 249,5 : καταβάλλεται έως 19 Δεκεμβρίου 2020

(Η καταβολή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή στο Πρόγραμμα)

* Για την λήψη του πιστοποιητικού οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να έχουν διεκπεραιώσει τις οικονομικές και ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους απέναντι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ενότητες Προγράμματος

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα 1: Εννοιολογικοί ορισμοί και ιστορική ανασκόπηση

Μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες και αποσαφηνίσεις των όρων χαρισματικότητα, ταλέντο, ευφυΐα, νοημοσύνη, δημιουργικότητα, δεξιότητες, αριστεία, κλπ.

Μία ιστορική ανασκόπηση στα στάδια προόδου της ανθρώπινης νόησης από την αρχή του κόσμου έως σήμερα και ορισμοί της χαρισματικότητας σύμφωνα με σύγχρονα κοινωνιολογικά δεδομένα.

Η φύση της χαρισματικότητας: Γενετικοί παράγοντες / Περιβαλλοντικές επιδράσεις / Κατανομή στον πληθυσμό

Διδακτική Ενότητα 2: Θεωρίες, προσεγγίσεις και μοντέλα για τη Νοημοσύνη, τη Χαρισματικότητα και τη Δημιουργικότητα

 • Τύποι νοημοσύνης – επίπεδα χαρισματικότητας
 • Η χαρισματικότητα ως προγνωστικός παράγοντας
 • Θεωρίεςνοημοσύνης: Spearman, Thurstone, Guilford, Cattell, Jensen, Piaget, Berry, Vygotsky, Gardner, Goleman
 • Μοντέλα και προσεγγίσεις χαρισματικότητας: Renzulli, Gagné, Heller, Mönks, Sternberg, Fels, Ziegler

Διδακτική Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων

 • Γνωστικά, Γνωσιακά, Συναισθηματικά, Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και ικανότητες των χαρισματικών παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
 • Χαρακτηριστικά των εφήβων χαρισματικών
 • Χαρακτηριστικά των ενήλικων χαρισματικών
 • Πρώιμα χαρακτηριστικά χαρισματικότητας σε νεογνά και βρέφη

Διδακτική Ενότητα 4: Αναγνώριση και εκτίμηση της χαρισματικότητας

 • Δείκτης Νοημοσύνης, Κλίμακες και Τεστ νοημοσύνης
 • Παραπομπές και προβλήματα στην αξιολόγηση
 • Προβλήματα στην αναγνώριση, αιτήματα ‘αξιολόγησης’, παραπομπές
 • Αντικειμενικά και υποκειμενικά Κριτήρια ‘αξιολόγησης’
 • Τεχνικές και εργαλεία εκτίμησης (τεστ, αυτοαναφορικές και ετεροαναφορικές κλίμακες και ερωτηματολόγια, επιδόσεις, κλπ.)
 • Παρατήρηση vs Μέτρηση, Παρατήρηση και Μέτρηση

Διδακτική Ενότητα 5: Η Νευροβιολογική βάση της Χαρισματικότητας

 • Ο εγκέφαλος των χαρισματικών
 • Ο εγκεφαλικός φλοιός, η Νευρωνική διασυνδεσιμότητα, η νευροπλαστικότητα
 • Δεξιά και αριστερή ημισφαιρική επικράτηση
 • Ο ‘ορθολογιστής’ χαρισματικός και ο ‘δημιουργικός’ χαρισματικός
 • Χαρισματικότητα, Ταλέντο, Δημιουργικότητα, Ενδιαφέροντα και κλίσεις
 • Μαθησιακά στυλ και κατάλληλοι τρόποι διδασκαλίας και μελέτης

Διδακτική Ενότητα 6: Αναπτυξιακά πρότυπα και Αναπτυξιακές προκλήσεις στην χαρισματικότητα

 • Ασύγχρονη εξελικτική, γνωστική, ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
 • Υπερ-ευαισθησίες/υπο-ευαισθησίες/υπαισθησίες (ευαισθησίες Dabrowski)
 • Ανώτερη ευφυΐα, ανώτατη ευφυΐα, υπερ-ευφυΐα
 • Χαρισματικοί με Αναπηρία
 • Χαρισματικά κορίτσια, Χαρισματικοί στις μειονότητες
 • Χαρισματικοί και υποεπίδοση, Χαρισματικοί και σχολική διαρροή

Διδακτική Ενότητα 7: Χαρισματικότητα καιΔιαγνώσεις/Υποδιαγνώσεις/Παραδιαγνώσεις/Διπλές/Λανθασμένες Διαγνώσεις

 • ‘Διαγνωστικά’ κριτήρια και χαρισματικότητα
 • Διπλή διαφοροποίηση
 • Χαρισματικοί και ΔΕΠ-Υ, Δυσλεξία, Asperger, Αυτισμός και ΥΛΑ, Υπερλεξία, Συναισθηματικές διαταραχές, Διαταραχές διάθεσης/συμπεριφοράς
 • Χαρισματικοί και Εξαρτήσεις, Κατάθλιψη, Αυτοκτονικότητα, Διατροφικές Διαταραχές, Αυτοάνοσα
 • Χαρισματικοί και Αγχώδεις διαταραχές, Ψυχαναγκαστικές Διαταραχές, Διπολική Διαταραχή, Ψυχικές διαταραχές (Ψύχωση, Σχιζοφρένεια)

Διδακτική Ενότητα 8: Ο χαρισματικός στα πλαίσια του σχολείου

Η λειτουργία της οικογένειας, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους στη νηπιακή, παιδική και εφηβική ηλικία, το ακατάλληλο μαθησιακό πλαίσιο του σχολείου, το σχολικό περιβάλλον, οι σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς, η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος, ο στρατός, το εργασιακό πλαίσιο και οι σχέσεις με τους συναδέλφους και τους συνεργάτες, οι συντροφικές σχέσεις και η δημιουργία οικογένειας, οι κοινωνικές σχέσεις, οι σχέσεις με τις αρχές και την εξουσία, ο εαυτός, οι προσδοκίες, η τελειομανία

Κοινωνική και συναισθηματική ευαλωτότητα

Μύθοι και αλήθειες για τους χαρισματικούς

Διδακτική Ενότητα 9: Εκπαιδευτική υποστήριξη χαρισματικών μαθητών και φοιτητών – Νομοθετικό και Εκπαιδευτικό πλαίσιο – Διδακτικές προσεγγίσεις

 • Οι χαρισματικοί ως κατηγορία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Φιλοσοφία και Εφαρμογή της Συνεκπαίδευσης, Ειδικά ή Γενικά Σχολεία
 • Διεθνές, ευρωπαϊκό, και εθνικό νομοθετικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο
 • Διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και επιλογές για χαρισματικούς μαθητές εντός σχολικού πλαισίου: Εμπλουτισμός, Επιτάχυνση (Πρώιμη ένταξη, Υπερπήδηση τάξεων/Υπερπήδηση γνωστικού αντικειμένου, Συμπύκνωση ύλης), Ομαδοποίηση (σε αυτόνομη ειδική τάξη, ανά ειδικό γνωστικό αντικείμενο, ανά ενδιαφέροντα, σε εξειδικευμένα σχολικά προγράμματα)
 • Διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και επιλογές για χαρισματικούς μαθητές εκτός σχολικού πλαισίου: Εκπαίδευση κατ’ οίκον (δομημένο σχολικό πρόγραμμα ή βάσει ατομικού ρυθμού), Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (δομημένη ή βάσει ατομικού ρυθμού), Ανεξάρτητη ολοκλήρωση εκπαιδευτικών βαθμίδων, Mentoring, Θερινά προγράμματα),
 • Διδακτικές προσεγγίσεις

Διδακτική Ενότητα 10: Συμβουλευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων

 • Το ‘σύνδρομο του έβερεστ’, το ‘σύνδρομο του απατεώνα’, η αναβλητικότητα, η τελειομανία, η αυξημένη συναισθηματική ευαισθησία,
 • Η [από]Δόμηση ταυτότητας, η εικόνα εαυτού, η επικύρωση, η επιβεβαίωση,
 • Η ανάγκη του ανήκειν, το σχετίζεσθαι, η συντροφικότητα,
 • Το τραύμα, η διερεύνηση κακοποίησης
 • Ο ειδικός ψυχικής υγείας μπροστά στο χαρισματικό παιδί, έφηβο και ενήλικα και την οικογένεια
 • Ο εκπαιδευτικός μπροστά στο χαρισματικό νήπιο, μαθητή, έφηβο και φοιτητή
 • Ο γονιός του χαρισματικού παιδιού
 • Ο σύντροφος του χαρισματικού

Διδακτική Ενότητα 11: Ένα συστημικό μοντέλο για την χαρισματικότητα

 • Ένα συστημικό μοντέλο για την χαρισματικότητα
 • Πρώιμη ανίχνευση
 • Συμβουλευτική σπουδών και συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Ατομική Συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων
 • Συμβουλευτική οικογένειας
 • Ομάδες γονέων, εφήβων, εκπαιδευτικών, ειδικών
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ειδικών
 • Αφηγήσεις και προσωπικά βιώματα χαρισματικών

Διδακτική Ενότητα 12: Συγγραφή (βιβλιογραφικής/ερευνητικής) πτυχιακής εργασίας & Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας

Συγγραφή (βιβλιογραφικής ή ερευνητικής) πτυχιακής εργασίας & Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας ή Μικροδιδασκλία ή Δομημένη Διδακτική Παρέμβαση

Πληροφορίες: https://psichologiagr.com/2020/06/27/προκηρυξη-ετησιου-επιμορφωτικού-προ-5/

Σύνδεσμος εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=400

Advertisement